Polska

Product configurator

FAQ Vragen en antwoorden

Was betekent "ATEX"?

In het kader van de harmonisering van Europese normen, voorschriften en richtlijnen is het sinds 1.7.2003 vereist, dat de inzet van gasdetectiesystemen in explosiegevaarlijke zones gebeurt volgens de geldende ATEX-richtlijnen.

GfG produceert haar verschillende meetapparaten ATEX-conform, zodat veiliggesteld is, dat u altijd explosiebeschermde apparaten van de nieuwste generatie geleverd krijgt. De medewerkers van GfG ondersteunen en adviseren u graag bij de voor uw probleemstelling van toepassing zijnde wijzigingen in verband met de regelingen.

Meer... 

Moet mijn gasdetectiesysteem in rioleringen, schachten en rioolwaterzuiveringsinstallaties een CO2-sensor hebben of kan ik CO2 ook meten via de zuurstofverdrijving methode?

Een meting van kooldioxide via de verdrijving van het zuurstofgehalte is niet mogelijk en mag absoluut niet gedaan worden! Omdat slechts 1/5 van de omgevingslucht zuurstof is, verdrijft instromend gas ook slechts 1/5 zuurstof. De meeste gasdetectiesystemen hebben bij 19 Vol.% het vooralarm ingesteld voor de weergave van zuurstofgebrek. Bij 19 Vol.% zuurstof is er echter al 9,5 Vol.% CO2. Bij deze concentraties dreigt al het levensbedreigende gevaar tot de dood door ademhalingsstilstand binnen enkele seconden.

Meer...

Welke accu is voor mijn werk belangrijk?

De antwoorden op de meest gestelde vragen over accu’s hebben wij in een pdf-document samengevat.

Meer...

Moet ik bij het werken in de schachten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ook kooldioxide meten?

Volgens de bestaande voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheidsregels moet er bij werkzaamheden in de besloten ruimten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door een geforceerde ventilatie de atmosfeer veiliggesteld worden, zodat er op de werkplek geen gevaar is voor gevaarlijke gasconcentraties. Het is twijfelachtig of deze geforceerde ventilatie voldoende is waardoor de atmosfeer door gasdetectie continu bewaakt moet worden.

Een gevaarlijke atmosfeer ontwikkelt zich vooral door de gassen zwavelwaterstof, methaan en kooldioxide en een mogelijk zuurstofgebrek, waar rekening mee gehouden moet worden in besloten ruimten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Daarbij heeft kooldioxide de volgende eigenschappen en effecten: Kooldioxide ontstaat bij gistingsprocessen in die mate, dat zuurstof uit de omgevingslucht verbruikt wordt. Kooldioxide is zwaarder dan lucht en veroorzaakt bij concentraties van 4-6 Vol.-% een snellere ademhaling en leidt vanaf 10 Vol.-% tot bewusteloosheid, krampen en de dood.

Meer...

Waar moet ik op letten, als ik in een rioolwaterzuiveringsinstallatie werk?

Hier gelden de veiligheidsregels voor werkzaamheden in besloten ruimten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (BGR 126). Hier vindt u meer informatie op de

internetpagina van de BG Bau.

Welk nadeel hebben elektrochemische CO2-meetcellen?

Bij kooldioxidesensoren zijn er twee verschillende meetprincipes. Het elektrochemische meetprincipe en het infrarood meetprincipe. Het elektrochemische meetprincipe is in de aanschaf heel goedkoop, maar veroorzaakt hoge vervolgkosten door het vaak moeten vervangen van de sensoren (levensduur ongeveer 1 jaar). Ernstiger is echter het veiligheidsaspect. Als er behalve CO2 tegelijkertijd H2S optreedt, geeft de meetweergave van de CO2-sensor minder aan door de kruisgevoeligheid op H2S. Het wordt in het extreemste geval een "Nul" weergegeven, ofschoon beide gassen aanwezig zijn! 

De drift bij de elektrochemische sensor in gevoeligheid is zo sterk, dat de maximaal toelaatbare afwijking van 5 % al na 10 dagen bereikt is. Een dergelijk apparaat moet om de 10 dagen gekalibreerd worden, wat in de praktijk niet uitvoerbaar is. Verder wordt door een hoge CO2-concentratie de elektrochemische sensor vernield. 

Het infrarood meetprincipe heeft relatief hoge aanschafkosten, maar een heel lange levensduur, geringe onderhoudskosten en geen kruisgevoeligheden voor andere gassen.

Kan een mogelijk CO2-gevaar gemeten worden via de zuurstofconcentratie?

Nee. De ingeademde lucht is ong. samengesteld uit 20% zuurstof en 80% stikstof. Bij een verhoging van de kooldioxideconcentratie verdrijft de kooldioxide de zuurstof en de stikstof in een verhouding van 1:4.

Kooldioxide (CO2)

Zuurstof (O2)

Stikstof (N2)

0%

20,9%

79%

5%

20%

75%

10%

19%

71%

15%

18%

67%

20%

17%

63%

Meetapparaten voor de zuurstofbewaking activeren een vooralarm bij 19 Vol.-% en een hoofdalarm bij 17 Vol.-%. Om de zuurstofconcentratie 2% te verlagen, moet de kooldioxideconcentratie 10% verhoogd worden. Dan heeft de kooldioxide al een dodelijke hoge concentratie bereikt.

Welke oppervlakte kan met één gastransmitter bewaakt worden?

Deze vraag kan niet eenvoudig beantwoord worden met de opgave van een oppervlakte in m2, maar hangt van veel factoren af: Het soort gas, de lekkageplaats(en) en het soort be- en ontluchting beïnvloeden het aantal en de juiste montageplaats van de transmitter. Er moet absoluut gebruik gemaakt worden van het advies door de ervaren handelsingenieurs van GfG.

Waar moet een transmitter voor ammoniakmeting geïnstalleerd worden?

Ammoniak (NH3) is duidelijk lichter dan lucht. Voor de bewaking van ammoniak moet een transmitter zo ver mogelijk boven in de buurt van het plafond gemonteerd worden om een snelle en veilige registratie van gevaarlijke stoffen te garanderen. In ieder geval moet de transmitter hoger gemonteerd zijn dan elke mogelijke lekkage.

Wat doet een CO2-sensor, als een duidelijk hogere gasconcentratie de sensor bereikt?

Bij een overschrijden van het meetbereik geeft de sensor een voor de analyse niet meer te gebruiken signaal. Het apparaat (bijv. Polytector II G750 of GMA101) geeft de meetbereikoverschrijding direct aan. De apparaten van GfG worden voor de meting van CO2 uitsluitend uitgerust met infrarood sensoren (IR). Deze sensoren worden zelfs niet beschadigd door extreem hoge CO2-concentraties.

Meer...

Welke verordeningen en bepalingen moet ik als gebruiker van gasdetectiesystemen in acht nemen?

De omvang van de wettelijke bepalingen is groot. In onze Linklijst vindt u ook de internetpagina’s van de belangrijkste instituten.

Was moet ik als exploitant van tapinstallaties in acht nemen? Wat betekent de "Technische Regels voor Drankentapinstallaties" (TRSK)?

Koolzuur (= CO2) is een gevaarlijk gas. Het is zwaarder dan lucht. Als in besloten ruimten geen ventilatie aanwezig is, kan zich koolzuur op de grond ophopen tot hoge concentraties. Bij 4 Vol.-% CO2 in de ingeademde lucht treden gevoelens van duizeligheid op, vanaf 8 Vol. % kan het gas dodelijk zijn. De mens kan CO2 niet zien of ruiken. Met een gasdetectiesysteem wordt een gevaar voor gas betrouwbaar gemeld. De TRSK legt vast, wanneer en waar een gasdetectiesysteem geïnstalleerd moet worden.

Meer...

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp